२०८१ बैशाख ८ शनिबार

मगर थर भित्रको उपथरहरु !!!

मगर थर भित्रको उपथरहरु

लेखक डा. मीन श्रिस मगरको ‘मगर जातीको चिनारी’ नामक पुस्तकबाट साभार गरिएको हो । यसमा धेरै छुटेका उपथरहरु पनि छन् । त्यो थप्दै जानु पर्ने कुराहरु हुन् । श्रीस मगरका अनुसार मगरहररुको प्रमुख थर ७ (थापा, आले, राना, पुन, घर्ती, बुढा बुडाथोकी, रोका) वटा हुन्छन । ति ७ वटा भित्र पनि विभिन्न उपथर हुन्छन् । जुन अल्फावेट अनुसार तल राखिएको छ । छुटेको तपाइँहरुले पनि थप्नु होला र यो किताबलाई अझै उत्कृष्ट बनाऔँ । यो किताब नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिमा पनि पाइन्छ । धन्यवाद !

आले थरभित्रको उपथरहरु
१. अर्घाली, २. अर्घौली, ३. असलामी, ४. उचही, ५. एकचही, ६. कनौजिया, ७. कन्दका, ८. कामन्जानी/कमजन, १०. कवर, ११. कालागाहा, १२. कालमी, १३. किवर, १४. किलुङ, १५. कुमार, १६. केपछाकी, १७. खड्का, १८. खली/खाली, १९. खरी, २०. खान्, २१. खहारी, २२. खप्तरी, २३. खार्री, २४. खिलु, २५. खिचमन, २६. खुलाल/खुलाङ/खुलाङगी, २७. गदरमा, २८. गन्दधाकी, २९. गन्द्रमा, ३०. गन्धर्व/गन्धर्मा, ३१. गम्जमा, ३२. गमजाने, ३३. गरञ्जा, ३४. गलामी, ३५. गहा, ३६. गार, ३७. गाजा, ३८. गाहा, ३९. गिदेली, ४०. गिर्दली, ४१. गुन्छाकी, ४२. गुगेली, ४३. गुरुङ्चन, ४४. गुरुछाने, ४५. गुरुङ्छाने, ४६. गे/गें, ४७. गदसिङ, ४८. गेन्दा, ४९. गेलांगी, ५०. गेलाङसी, ५१. गेलामी, ५२. गोण्डा, ५३. गैडे/गौदे, ५४. गोरा/गोरो, ५५. गौरा, ५६. ग्याङ्मी, ५७. घर्ती, ५८. घेरली, ५९. घेर्मी, ६०. घिमिरे, ६१. चान्गी, ६२. चगेली, ६३. चार्मी/चेर्मी, ६४. चहारी, ६५. चितौरे, ६६. चाड्दी, ६७. चिदी, ६८. चेवा, ६९. चौहा, ७०. चुमी, ७१. चोहा/चुहा, ७२. छगेली/चगेली, ७३. छाङ, ७४. छहरी, ७५. जर्घा, ७६. जन्या, ७७. जाली, ७८. झेंगे, ७९. झेंडी, ८०. टामलामी, ८१. ठाडाली/ठाडो, ८२. ठाडा/ठारी, ८३. डंगाल, ८४. डाला, ८५. डुक्चाकी, ८६. डुर्चाकी, ८७. डिमा, ८८. डोराली, ८९. ढगाल, ९०. ढेगा/ढेङ्गा, ९१. तरुक्छे, ९२. तरोकछानी, ९३. ताकारनी, ९४. तिउसी, ९५. तुमसीङ, ९६. तोरोंछाकी, ९७. थन्याली, ९८. थरघर, ९९ थापा, १००. थामी, १०१. थुराचाकी, १०२. थोराली,. १०३. थोकचोक, १०४. दगाल, १०५. दगेली, १०६. दर्लामी, १०७. दुक्छाकी, १०८. दुध/दुद, १०९. दुस्यूङगे, ११०. दुर्चुङ, १११. दुन्यौली, ११२. दुरुन्च्या, ११३. दुरुच्याँ, ११४. दुदावी, ११५. नामजाली, ११६. न्या, ११७. नेदसी, ११८. निमेल, ११९. पगतामी, १२०. पाचभैया, १२१. पछाङकहरा, १२२. पचैन, १२३. पछायाली, १२४. पनामी, १२५. पथर, १२६. पन्थी, १२७. परोकयाकी, १२८. पलन, १२९. पर्छाई, १३०. पलुङ/पालुङ, १३१. पहारी, १३२. पामी/पाम, १३३. पाङमी, १३४ पाथ«, १३५. पालुन, १३६. पिमी, १३७. पुवार, १३८. पुङ, १३९. पुतुछाकी, १४०. पुतामी, १४१. पुलामी, १४२. पोगी, १४३. प्रोक्छाकी, १४४. पोसरी, १४५. पोश्री, १४६. पोहरी, १४७. फाल, १४८. फेङ्दी, १४९. फेवाली, १५०. बकाबल, १५१. बगाले, १५२. बुचा, १५३. बचाली, १५४. बछाली, १५५. बंगाली, १५६. बटकुवारी, १५७. बटाई, १५८. बमन्या, १५९. बंशी/बेंशी, १६०. बम¥या, १६१. बटकुवाई, १६२. बरकुवारी, १६३. बराल, १६४. बरासे, १६५. बदर/बरद, १६६. बलाङपाकी, १६७. बलम, १६८. बसरा/बसुरा, १६९. बसमी, १७०. बमन्य, १७१. बाचे, १७२. बाटो, १७३. बामन्चा, १७४. बामेथी, १७५. बामचाकी, १७६. बारासे, १७७. बासी, १७८. बिरकट्टा, १७९. बिली, १८०. बुढाथोकी, १८१ बुचा, १८२. बेगनासी, १८३. बेगताली, १८४. ब्यक्त, १८५. भँडारी/भण्डारी, १८६. मारु, १८७. मल्ल, १८८. मारकी, १८९. मसराङ्गी, १९०. मगिअम, १९१. ह्मापार्क, १९२. मास्की, १९३. मेदासी, १९४. में/मेईग/मेङ, १९५. मोरम/मरिमे, १९६. याङ्मी, १९७. रखाल, १९८. रमतरी, १९९. राकासे/रकासे, २००. रापा, २०१. रामीअल, २०२. रामायोल, २०३. रामजाली, २०४. राया, २०५. रिजाल, २०६. रिमाल, २०७. रुचाल, २०८. रुवा÷रुहा, २०९. रेघामी, २१०. रेश्मी/रेशमी, २११. रोरुपले, २१२. रोहो, २१३. रोकाहा, २१४. लकरानी, २१५. लगुचे, २१६. लहरी, २१७. लमजल, २१८. लाम्जेल, २१९. लामटानी, २२०. लालटानी, २२१. लिमिअल, २२२. लामीछाने, २२३. लिमजाल, २२४. लुङगेली, २२५. लुङ्चे, २२६. लगेली, २२७. लोप/ल्होप्पा, २२८. लोहो, २२९. ल्हक्पा/लाक्पा, २३०. सटाकसारी, २३१. सराकसारी, २३२. समय, २३३. समाल, २३४. समार/समर, २३५. सोमै/सोभाई, २३६. सारांकोटा, २३७. सराकारी, २३८. सिथुङ्ग/सर्थुङ्ग, २३९. सर्वत, २४०. सर्वेद, २४१. सर्वजई, २४२. साठीघरे, २४३. सातकेसरी, २४४. सोती, २४५. सापकोटे, २४६, साराङ्को, २४७. सीम, २४८. सिङटुङ्ग/सिट्ठु, २४९. सित्तुङ/सिथुङ, २५०. सिस्तुम, २५१. सिजापती, २५२. सिंजाली, २५३. सित्वाली, २५४. सिर्पाली, २५५. शिवपाली, २५६. सिरीयाली, २५७. सरंगी/सराङ्गी, २५८. सूर्यबंशी, २५९. सुयल, २६०. सुसलिङ्, २६१. सुद्रवंशी, २६२. सोमस्या, २६३. सोम¥या, २६४. सोती. २६५. हिरम, २६६. हुनचम, २६७. हिस्की…

घर्ती थरभित्रको उपथरहरु
१. अर्घले अर्घुले, २. अर्घौली, ३. अतुरासे, ४. अरमने, ५. अररासे, ६. आले, ७. उलुङ्गे, ८. ओससा, ९. कन्जा, १०, कान्जे, ११. कान्छी परेल, १२. काउचा, १३. केङ्गे÷केन्गे, १४. काला, १५. कालाकोटे, १६. कालिकाटे, १७. कोन्सा, १८. गमाल, १९. गल्तमी, २०. गलामी, २१. गर्बुजा, २२. गियल, २३. ग्याल, २४. चंचल, २५. छन्त्यल, २६. छन्तेल, २७. जुग्जाली, २८. टिर्के/टिर्गे, २९. ठेडे, ३०. तलजी, ३१. तालाजी, ३२. तिरुकिया, ३३. थेरो, ३४. थैने, ३५. थेल, ३६. दगामी, ३७. दर्लामी, धर्लामी, ३८. दाना गाउँले, ३९. नाइसा, ४०. नावसा, ४१. निसाल, ४२. पस, ४३. पङ्गी, ४४. पारे, ४५. पहरे/पहराई, ४६. पामा, ४७. पाखाथोकी, ४८. पुर्जा, ४९. पुलिसा, ५०. फागामी, ५१. फुङ्गा, ५२. फुकन, ५३. बगाल, ५४. वन्ज्याली, ५५. बयम्बू, ५. बुलामी, ५७. बईमा, ५८. बाले, ५९. वार, ६०. बोडे, ६१. बैजाली, ६२. बैमा, ६३. भन्त/भान्टा, ६४. भुजेल, ६५. भुज्याल, ६६. मचल, ६७. मचेल, ६८. मसराङगी, ६९. मस्रनी, ७०. मारेक, ७१. मुररी, ७२. राखनी, ७३. रागु/राँगु, ७४. राङखानी, ७. रामजाली, ७६. रावल, ७७. रिजाल, ७८. रुम्जाली, ७९. रेगु, ८०. रोका/रोकाहा, ८१. लामिछाने, ८२. लामछाने, ८३. समे, ८४. सवाङ्गी, ८५. सर्बुजा, ८६. सालमी, ८७. सम/सामै, ८८. सारु, ८९. साहुपती, ९०. सिंजापती, ९१. सिंजाली, ९२. सिरासिक, ९३. सुतपहरे, ९४. सुरारी, ९५. सेन, ९६. सेने, ९७. हरिमङ्ग, ९८. हिजाली, ९९. हुन्ज्याली, १००. होजाली

थापा थर भित्रका उपथरहरु
१. अर्घाली/अर्घेली, २. अर्घौले, ३. अछेल्थो, ४. अदेली, ५. अधामी, ६. अमलामी, ७ असलामी, ८. आचामी, ९. आले, १०. इस्माल/इस्लाम, ११. इस्लामी, १२. इसार, १३. उघो/उधरो, १४. उचही/उचै, १५. उन्टाकी, १६. एकचही/एकेछी, १७. कजी, १८. कण्डलु. १९. कनौजे, २०. कन्द«, २१. कम्चा/कम्छा, २२. कमर, २३. कमारजन, २४. कराका, २५. करुवाछाकी, २६. कंवर/कुंवर, २७. काइकाल, २८. काउछे, २९. काघरा, ३०. काङ्गमु/कामु, ३१. कानुङ, ३२. कारु, ३३. कार्पाक, ३४. काला पाह, ३५. काला पाटा, ३६. काला पाने, ३७. काला लोहार, ३८. काला सारु, ३९. कालीकोटे, ४०. काव, ४१. कासु/खासु, ४२. कालु, ४३. किजाली, ४४. किजिम, ४५. किङ्रिङ, ४६. किसिम, ४७. केङरी, ४८. केजुङ, ४९. केली/केलुङ, ५०. केपछाकी, ५१. केवारी, ५२. केरिन, ५३. केली, ५४. कैरानी, ५५. कोटिल, ५६. कोराल, ५७. कोशेली, ५८. क्षुनी/क्षर्ती, ५९. खड्का, ६०. खन्डुल ६१. खण्डुलुक, ६२. खत्री, ६३. खन्गा, ६४. खपाङ्गी, ६५. खप्तरी, ६६. खर्यागी, ६७. खवास, ६८. खाती, ६९. खाम्चा, ७०. खुलाल/राता/राना, ७१. खैकला, ७२. गजमेर, ७३. गदाल/गिदेल, ७४. गनचाके, ७५. गन्द«मा, ७६. गन्धर्व/गन्ध्रमा, ७७. गनेहक, ७८. गम्भी, ७९. गरङजा, ८०. गरेजा, ८१. गलुङ्गेली, ८२. गहब/गाहव, ८३.गाधा/गाचा, ८४. गागा/ग्राचा, ८५. गहाः (कान, काला, खान, गेरे, गोरा, चिदी, दप्सु, वाडोआ, वार्छा, बार्दा, मलाङ्गी, रज) ८६. गिदियाल, ८७ गियाल ८८ गिछाल ८९ गिबेल ९० गिमेल/गोमुल ९१. गियनरिस, ९२. गुनाः (गोहा, चिदी, देश्वा, मलाङ्मी) ९३. गुमचिङ, ९४. गुरुङ्चन, ९५. गुरुङ्गछाने, ९६. गुरुम, ९७. गुलमाचन, ९८. गुरुछान, ९९. ग्रुर्छोक, १००. गेजल, १०१. गेंदसिंङ, १०२. गेदर्सी, १०३. गेंदेल/गेंदली, १०४. गेमची/गेमसी, १०५. गेलान/गेलाम, १०६. गेला, १०७. गेलुङ्ग, १०८. गैदे/गैद, १०९. गोरामारु, ११०. गैद्व/गौधा, १११. ग्याङ्मी, ११२. ग्यादी, ११३. ग्याङ्दी, ११४. ग्यानरिस, ११५. ग्यामी, ११६. ग्याल, ११७. ग्यालन, ११८. ग्यालाङ, ११९. घटराज, १२०. घनपाल, १२१. घर्ती, १२२. घरानी, १२३. घल, १२४. घागा, १२५. घाली, १२६. घिमिरे, १२७. चटकुवारी, १२८. चनोली, १२९. चर्ती, १३०. चहारी/छहारी, १३१. चितौरे, १३२. चितौन्या, १३३. चिदी, १३४. चिप्ली/चिफले, १३५. चिताया, १३६. चिरङ्गी, १३७. चुनी/चुमी, १३८. चुहान/चौहान, १३९. छगेली/छेगेदी, १४०.छन्तेल/छन्त्याल, १४१. छोड्या/छोडे, १४२. छहारी, १४३. जघी/जघ, १४४. जघाहार, १४५. जहारे, १४६. जाही, १४७. झवा, १४८. झन्टी, १४९. झाक्री/झाग्रे, १५०. झाडी/झ्याडी, १५१. भ्यारी, १५२. ञादी, १५३. टङलामी, १५४. टङबाछान, १५५. टिङ, १५६. टुमसीं, १५७. ठाडाली/ठाडा, १५८. डंगाल, १५९. डङ्गाभुजा, १६०. डण्डाली, १६१. डमरपल, १६२. डाडाली, १६३. डाला, १६४. डुरुन्च्या, १६५. डेगाल, १६६. डेगी/डेगा, १६७. डोराली, १६८. ढकाल, १६९. ढ्यागोढेङ्गा, १७०. ढेङ्गाबुजा, १७१. ढेङ्गाल, १७२. ढेवपाती, १७३. ढोलाप, १७४. तर्बुन/तार्बुङ्ग, १७५. ताङलामी, १७६. तामली, १७७. ताङवाछन, १७८. तारामी/तरामु, १७९. ता¥हुङ/तारुङ, १८०. तुमसिन, १८१. तोरोंछाकी, १८२. थगनामी, १८३. थन्याली, १८४. थरबर, १८५. थरामु, १८६. थाङदी, १८७.थाङनामी, १८८. थात्मु/थामु, १८९. थापा, १९०. थानी, १९१. थामी, १९२. थारी, १९३. थारु, १९४. थारुम, १९५. थुमसिंह, १९६. थुराइन, १९७. थुराल, १९८. थोक्चाही, १९९. थ्यागी, २००. दंगाल, २०१. दन्त, २०२, दर्गा/दुर्गा, २०३. दर्नाल, २०४, दलाल, २०५. दर्लाल, २०६. दर्लामीः (काला, कोशेली, जगर, जनार, तोर, पालुङ्गी, पुुसी, पुआरी, बगाले, रोटाला, रोसाला, सिंह, सेतुमीन, सेन) २०७. दागै, २०८. दिशा/दिस, २०९. दिशुवा, २१०. दुःखेछकी, २११. दूध, २१२. दुनचुन, २१३. दुरचुङ, २१४. दुर्रालामी, २१५. दुरुच्याना, २१६. दुरुच्यान, २१७. दुरेल, २१८. दोरेली, २१९. द्वयो, २२०. धणा, २२१. धन्याली, २२२. धनुकी, २२३, धमला, २२४. धदा÷धागा, २२५. धामी/धामा, २२६. भाङग्रजा, २२७. नामजाली, २२८. नापर, २२९. निआर, २३०. निदुन, २३१. निवार, २३२. निमीयाल, २३३. पगामी, २३४. पचभैया, २३५. पचे, २३६. पचिन, २३७. पज्मी, २३८. पछोया, २३९. पजान्जी, २४०. पठस्या, २४१. पथन्र्या, २४२. पन्थी, २४३. पयुरी, २४४. पर्थस्या, २४५. परेल, २४६. परे, २४७. पल्ली, २४८. पहारी, २४९. पाओन, २५०. पाङ्मी, २५१. पागमी, २५२. पागली, २५३. पाच, २५४. पाटा, २५५. पाँडे/पादे, २५६. पालुङ्गे/पालुने, २५७. पालुङगी, २५८. पास्री, २५९. पिठाकोटे (देउनामे, देउकन्ने, सालीगोत्रे) २६०. पीसरी, २६१. पुआरी/पुवार, २६२. पुङ, २६३. पुचङग्या, २६४. पुड्के, २६५. पुर्वछानी, २६६. पुर्वाचन, २६७. पुलामी, २६८. पुसाल, २६९. पेन्मी, २७०. पोचुन, २७१. प्रोचन, २७२. पोत्री, २७३. पोश्री, २७४. पोहोरी, २७५. पैडेल/पौड्याल, २७६. प्लाङ, २७७. प्याङलिङ, २७८. फाल, २७९. फिमिल, २८०. फिउयाली, २८१. फुन्जाली, २८२. फेली, २८३. फेवाली, २८४. बकाबल, २८५. बगालेः (आठघरे, काला, अठारघरे, दर्लामी, पलुङ्गी, पुंवर, साठीघरे, सातघरे, सोती, सोराली) २८६. बचा/बाचे, २८७. बचियो, २८८. बछाली, २८९. बछे/बचे, २९०. बछुन, २९१. बटकुवारी, २९२. बढी, २९३. बन्कबारल, २९४. बंशी, २९५. बयम्बू, २९६. वरही/बराही/बहरी, २९७. वरकाली, २९८. बरकुवारी, २९९. बरालः (बंकबराल, बाकाबराल), ३००. बलाल, ३०१. बलाबल, ३०२. बलामी, ३०३. बराउम्ली, ३०४. बराली, ३०५. बर्दगाइ, ३०६. बरैया, ३०७. बलाङपाकी, ३०८. बलाङपानी, ३०९. बलाल, ३१०. बलाबल ३११. बस्न्यात, ३१२. बाओल, ३१३. बाच्रम, ३१४. बाङलिङ, ३१५. बाचाले, ३१६. बाचचा, ३१७. बाछाली, ३१८. बान्टाकी, ३१९. बामच्या, ३२०. बामचा, ३२१. बामचाकी, ३२२. बामलाली, ३२३. बाह्रघरे, ३२४. बारकँवारी, ३२५. बारकाटी, ३२६. बारा/बारया, ३२७. बासी, ३२८. बाँही, ३२९. बिरकट्टा/बीरखुट्टा, ३३०. बिरता, ३३१. बिस्ता, ३३२. बस्ता, ३३३. बुढाथोकी, ३३४. बुचा, ३३५. बेगनासी, ३३६. बेर, ३३७. बैजाली, ३३८. बैमा, ३३९. बैरङ/बैरोङ, ३४० बोपाल, ३४१. ब्याङनासी, ३४२. भटम/भनम्, ३४३. भँडारी/ण्डारी, ३४४. भराई, ३४५. भलामी, ३४६. भलान्पन्थी, ३४७. भुरुङ, ३४८. भोमरेल/भ्रामेल, ३४९. मखरानी, ३५०. मडारी, ३५१. मण्डे, ३५२. मन्दीर, ३५३. ममरिन, ३५४. मरु/मारु, ३५५. मरुन्या, ३५६. मर्का/मारकी, ३५७. मसराङ्गी, ३५८. मस्र्याङढी, ३५९. माऊचन, ३६०. माघर्चु, ३६१. माफिम, ३६२. माधुमी, ३६३. मापाछान, ३६४. मामज्याली, ३६५. मामरिङ, ३६६. मायो, ३६७. मार्पाक, ३६८. मार्वु, ३६९. मारु, ३७०. मार्जा, ३७१. मारुन्चन्, ३७२. मास्की, ३७३. मिवुन/मेदुन, ३७४. मिरिङचिङ, ३७५. मुग्मी, ३७६. मुरुङ्छन, ३७७. मुरुङ्जय, ३७८. मेगासी, ३७९. मेङ, ३८०. मोग्मी, ३८१. मैनून, ३८२. मोवचान, ३८३. मोसाई, ३८४. म्यारी, ३८५. याङ्जा, ३८६. याँडी/यारी, ३८७. यान्दीवनरकी, ३८८, रकासे/रकस, ३८९. रकाल/रखाल, ३९०. रजगाहा, ३९१. रजाली, ३९२. रदी, ३९३. रसाल, ३९४. रसाइली, ३९५. रस्यामी, ३९६. रहन्या, ३९७. रहारी/रहाडी, ३९८. रहास्मी, ३९९. राई, ४००. राइके, ४०१. राकसकोटी, ४०२. राकाकोटी, ४०३. राकसे, ४०४. रागामी, ४०५. राग्नु, ४०६. राजगह, ४०७. राजबंशी, ४०८. राजाई, ४०९. राज्गी, ४१०. राझाली, ४११. राना, ४१२. रामखानी, ४१३. रामवाली, ४१४. राया, ४१५. रासकोट, ४१६. रिग्मेल, ४१७. रिजाइ, ४१८. रिजापती, ४१९. रिजाल/रिजाले, ४२०. रिन्जाल, ४२१. रिमाल, ४२२. रिलामी, ४२३, रुचाल, ४२४. रेक्रिम, ४२५. रेघामी/रेगामी, ४२६. रेजाली, ४२७. रेथामी, ४२८. रेश्मीः (बगाले, काला, दङ्गाले, ठाडा, गोरा) ४२९. रैका, ४३०. रोकिमरि खाम, ४३१. रोका/रोकाहा, ४३२. लङ्गाकोटी, ४३३. लंकापती, ४३४. लजकान्डरी, ४३५. लर्नाचय, ४३६. लमतरी, ४३७. लमकाहा, ४३८. लमजाल, ४३९. लाङकाङ, ४४०. लामटामी, ४४१. लामटाङ्गी, ४४२. लम्चिमा, ४४३. लामछाकी, ४४४. लामिछाने, ४४५. लाया, ४४६. लिनजिङ, ४४७. लुङगेली, ४४८. ल्होल्हो, ४४९. लुमुचे÷लुम्चाई, ४५०. लुम्छया, ४५१. लेङगाकोटी, ४५२. लोहागन, ४५३. लैकाङ, ४५४. ल्हायो, ४५५. ल्होल्हो, ४५६. सटाकसारी, ४५७. कटुङगी, ४५८. सठीघन्या, ४५९. सठाशंकर, ४६०. सतकसिरी, ४६१. कनमानी, ४६२. सनारी, ४६३. सपलेङ्गी, ४६४. सपलेग, ४६५. सप्तरी, ४६६. समाल, ४६७. समाली, ४६८. समै/सुमाई, ४६९. समलाही, ४७०. सराकोदी, ४७१. सराङकोटी, ४७२. सर्तीआ, ४७३. सर्तु/सर्तुगे, ४७४. सर्बेदा/सर्बदा, ४७५. सर्भुजा, ४७६. सरदी, ४७७. सलामी, ४७८. सवाकोटी, ४७९. सही, ४८०. स्वीयाल, ४८१. साई, ४८२. साठीघरे, ४८३. सातकेशरी, ४८४. साती/सोठी/सुठे, ४८५. सापकोटा, ४८६. सापलङ्गी, ४८७. सामल, ४८८. सामी/साङ्गमी, ४८९. सारुः (उचाई, कनौजे, काउर, काला, कालीकोटे, गुर्बाछान, गोरा, जपरलुक, जेरुप, झाफर्लक, झेडी, झेरी, टङबाछान, टामजाली, पनेटी, पिठाकोटे, पुलामी, पुर्वाछान, बमजन, बराली, मरन्छान, मलेङ्गीया, मातेङ्गीया, लमछाने, सिजाली, सिमै) ४९०. सारैली, ४९१. सिङ/सिन, ४९२. सिङगौरी, ४९३. सिदुङ, ४९४. सिदारी, ४९५. सिंजापती, ४९६. सिजाली, ४९७. सिरिस÷श्रीस, ४९८. सिन्चेउली, ४९९. सिमाई, ५००. सिर्ने, ५०१. सियाल, ५०२. सुङ्गरपा, ५०३. सुगपा, ५०४. सुगाल, ५०५. सुतपहरे, ५० ६. सुनपाती, ५०७. सुनहरी/सुनारी, ५०८. सुनखारी, ५०९. सुनियल, ५१०. सुपारी, ५११, सुपार्क/सुर्पाक, ५१२. सुमै, ५१३. सुरुङ्गी/सरङ्गी, ५१४. सूर्यबंशी, ५१५. सुयल/सुइयल, ५१६. सुसलिङ्ग, ५१७. सेओ, ५१८. सेती/सोती, ५१९. सेनानी, ५२०. सेरी, ५२१. सोमस्या, ५२२. सोमारे, ५२३. सोवारी, ५२४. सोराली, ५२५. सोरलो, ५२६. सोले, ५२७. सोसाली, ५२८. स्वास्मी, ५२९. स्योजाली, ५३०. हाताकी, ५३१. हाङसेन, ५३२. हितान, ५३३. हिरन, ५३४. हाल्यो, ५३५. हुजिङ्ग/हुङचङ, ५३६. ह्लुङचयाल, ५३७. हेताने, ५३८. होन्जाली, ५३९. होयो/हाइयो, ५४०. होल्गी, ५४१. होस्की/हिस्की, ५४२. होस्लामी, ५४३. ह्लोपा, ५४४. ह्मापाएक, ५४५. ह्मेवार …

पुन थर भित्रको उपथरहरु
१. अर्मजा, २. ओरपाजाङ्गी, ३. उलुङ्गे, ४. कायी, ५. काभिई, ६. कालाघर्ती, ७. काउचे, ८. कामी, ९. कोटाले, १०. कौडे, ११. खामे, १२. खोर्जा, १३. गर्बुजा, १४. गोरे, १५. चितौरे, १६. चोचाड्गी, १७. छोचङ्गी, १८. जगाले, १९. जन्कटी, २०. टामे, २१. टेण्डी, २२. ढगाए, २३. ढगामी, २४. तगाले, २५. ताजाली, २६. तन्ज्याली, २७. तिलिजा, २८. तिर्खे, २९. थजाली, ३०. थकाली, ३१. थाने (थानी), ३२. दगल, ३३. दसघरे, ३४. दगामी, ३५. दूध, दूधे, ३६. नामजाली, ३७. नया, ३८. पङ्गी, ३९. पजन्सी, ४०. पारे, ४१. पहरे/पहरी, ४२. पाइजाः काले, ४३. पाइजाः गोरे, ४४. पुर्ज÷पुर्जा, ४५. प्रेनगेल, ४६. पोन्जान्सी, ४७. पोइङगे, ४८. पेराली, ४९. फकामी, ५०. फगामी, ५१. फिरियाल, ५२. फुङ्गाली, ५३. फङसाली, ५४. बकाबल, ५५. बपाल, ५६. बन्ज्याली, ५७. बरंगी, बराङङी, ५८. बलामी, ५९. बराङदी, ६०. बयान, ६१. बाटा, ६२. बाँफुर्के, ६३. बाह्रघरे, ६४. बाकसकोटी, ६५. बिरकली, ६६. बुदुजा, ६७. बैजाली, ६८. भलामी, ६९. राकासकोटी, ७०. रम्कम्, ७१. रतुवा, ७२. रन्के, ७३. रन्जिता, ७४. राँको, ७५. राङगु/रिघु, ७६. राम्जा, ७७. रामजाली, ७८. रहा/रुवान, ७९. रोका, ८०. लामछाने, ८१. लोन्जा, ८२. सनाङ्गी, ८३. सवाङ्गी, ८४. सायमी, ८५. सामे/सामी, ८६. शेरपुजा, ८७. सर्बुजा, ८८. साई, ८९. सोथी, ९०. साब्रे, ९१. सिंजापती, ९२. सिंजाली, ९३. सिम, ९४. सुमित्रा, ९५. सुत, ९६. सुतपहरे, ९७. सूर्यवंशी, ९८. सोम, ९९. हिसो, १००. हुलुङ्गी, १०१. हुन्ज्याल, १०२. होजाली, १०३. हुनाली, १०४ तिर्के थपिएको…

बुढा र बुडाथोकी थर भित्रको यपथरहरु
१. अर्कली, २. उलुङ्ग/उलुङ्गे, ३. कर्मनी, ४. करल, ५. कामी, ६. केचकी, ७. कोसिला, ८. खला, ९. गलम, १०. गमाल, ११. चिनी, १२. जन्जाली, १३. जियाली, १४. थामी, १५. दवोबल, १६. दर्लासी, १७. दर्लामी, १८. देउवल, १९. नामजाली, २०. परे, २१. पहरे, २२. पोजोङे, २३. बरकाबिरी, २४. बलकोटी, २५. बार्कवान्री, २६. बिरजाली, २७. बैनज्याली, २८. बेजाली, २९. रकु, ३०. रहु, ३१. रान्जु, ३२. रा/रो मखानी, ३३. रामजाली, ३४. रोमखान, ३५. रामु, ३६. लाम्छाने, ३७. लामीछाने, ३८. सिब्जी, ३९. सिंजापती, ४०. सिंजाली, ४१. सिरिस (श्रीस) सामे, काशी, पन्नस, खामे, बुढाथोकी (खामे), दोयाल), ४२. सियलवा, ४३. सिरिजन, ४४. सुतपहरे, ४५. स्याङजाली, ४६. स्यालबन्, ४७. हेरिङ्गी ४८. हैमाली…

राना थरभित्रको उपथरहरु
१. अर्घाली, २. अर्घौचे, ३. आरसामी, ४. अर्चामी, ५. असलामी, ६. आछामी, ७. आले, ८. अव्र्याली, ९. उनप्रङ, १०. उचै, ११. एस्माली, १२. एकचै, १३. कनौजे, १४. कन्दरवा, १५. कम्चाकी, १६. कमर, १७. कमनजन, १८. काउचा, १९. कालागाहा, २०. किराचे, २१. किया पेस्की, २२. केपछाकी, २३. केकाली, २४. क्षार्ती, २५. खड्का, २६. खप्तरी, २७. खम्चाकी, २८. खुसाल/खुलाल, २९. खोस, ३०. गन्द्रमा/गन्ध्रमा, ३१. गहते, ३२. गलामी, ३३. गरंजा, ३४. गरजा, ३५. गरुच, ३६. गागा/गचा, ३७. गाजा, ३८. गाहा, ३९. गिदेली, ४०. गुरुछैन, ४१. गुरुछाने, ४२. गुरुछान, ४३. गोदरसिंह, ४४. गेंदी, ४५. गेलाम, ४६. गोमुल, ४७. गेला नाराम, ४८. गोना, ४९. गोमरी, ५०. गोराना, ५१. ग्यंमी, ५२. गोरा, ५३. ग्यानरिस, ५४. ग्यामी, ५५. ग्यानसिन, ५६. घादाली, ५७. घार्मी, ५८. घिमिरे, ५९. चिटिके, ६०. चर्मी, ६१. चापचाकी, ६२. चितौरे, ६३. चिदी, ६४. चुमी, ६५. चोहान/चौहान, ६६. छगेली, ६७. छहारी, ६८. छेदी, ६९. छोला, ७०. जर्घा, ७१. जियारी, ७२. जामली, ७३. झवा, ७४. झानी, ७५. झ्याडी/झेदी, ७६. टामलामी, ७७. ठाडा, ७८. डँडाली, ७९. डाला, ८०. ढोंगा, ८१. ढोली, ८२. तालै, ८३. तिगरिन, ८४. तिउसी, ८५. तोरोंछाकी, ८६. थन्याली, ८७. थरबर, ८८. थामी, ८९. थुराले, ९०. दङ्गाली, ९१. दन्त, ९२. दरसिन्कुटी, ९३. दगामी, ९४. दर्लामी, ९५. दिशा, ९६. दुध, ९७. दुनचुन, ९८. दुरुच्याना, ९९. दुरुन्छे, १००. दुरुन्च्या, १०१. धादाली, १०२. धाद्रिली, १०३. धुरेल, १०४. नामजाली, १०५. पचभैया, १०६. पचराई, १०७. पचाई, १०८. पत्नी, १०९. पाथर्या, ११०. पन्ती, १११. पल्ली, ११२. पहारी, ११३. पागमी, ११४. पागज्य/पागन्य, ११५. पार्त, ११६. पाटा, ११७. पाडुले, ११८. पालुङगो, ११९. पाथन्या, १२०. पुवर, १२१. पुवा, १२२. पुलामी, १२३. पुसाल, १२४. पोत्री, १२५. पोक्षी, १२६. फाल, १२७. फ्यााली, १२८. फेवाली, १२९. बका, १३०. बगाले, १३१. बुचा, १३२. बछाली, १३३. बटकुमारी, १३४. बंशी, १३५. बर्कबागी, १३६. वर कुमारी, १३७. वाग कुमारी, १३८. बराल, १३९. बरोल, १४०. बदं, १४१. बस्नेत, १४२. बाङलिङ, १४३. बाचे, १४४. बाछाली, १४५. बाँचाकी, १४६. बामचा, १४७. बामचाकी, १४८. बाह्रघरे, १४९. बारग, १५०. बामयाली, १५१. बुढाथोकी, १५२. बुचा, १५३. बोहरा, १५४. बुलाल, १५५. बेघ्रांसी, १५६. व्याइन्सी, १५७. भँडारी, १५८. भ्यभो, १५९. भात, १६०. भिरम, १६१. भुसाल, १६२. मारु, १६३. मार्की, १६४. मसराङ्गी, १६५. माकिम, १६६. मातु, १६७. मास्की, १६८. मेरसी, १६९. याहायो, १७०. यापचाकी, १७१. रज, १७२. रन, १७३. राई, १७४. राकाकोटो, १७५. राकात्कोटी, १७६. राकाटकारी, १७७. रागु, १७८. राज, १७९. रामजाली, १८०. राया, १८१. रिजाल, १८२. रुन्लीजा, १८३. रिमा, १८४. रिलामी, १८५. रुचाल, १८६. रेघामी, १८७. रेश्मी, १८८. रोकाहा, १८९. लंतरी, १९०. लम्तरी, १९१. लामटामी, १९२. लामीछाने, १९३. लाया, १९४. लुगेली/लुङ्गाली, १९५. साटाकसारी, १९६. सराकसा, १९७. सरानी, १९८. सनारी, १९९. समाल, २००. सामै, २०१. सरांकोटी, २०२. सटतंगी, २०३. सर्तु/सर्तुगे, २०४. सर्वदा, २०५. सवा, २०६. साठीघरे, २०७. सोती, २०८. सापकोटे, २०९. सापकोट, २१०. साम, २१. सारु, २१२. सीम, २१३. सिनी, २१४. सिक, २१५. सिजापती, २१६. सिंजाली, २१७. सिरिस (श्रीस), २१८. सिमासे, २१९. सुतपराई, २२०. सुनारी, २२१. सूर्यबंशी, २२२. सुयल, २२३. सुसलिङ्ग, २२४. सिमस्या, २२५. हागुचे, २२६. हवायो, २२७. हलागुच, २२८. हिरन, २२९. हायो, २३०. हुनचङहु नचिन, २३१. हुरुन्च्या, २३२. हुनाचिन, २३३. हुङचा, २३४. हिरु, २३५. होपा, २३६. हिस्की, २३७. हकोचो, २३८. ल्होप्पा, २३९. ह्यागुचे, २४०. ल्हाया

रोका र रोकाया थरभित्रका उपथरहरु
१. जेलबंगी, २. दुनुङ्गे, ३. रुमजाली, ४. रुकमकामी, ५. बझाङ्गी, ६. बैजाली, ७. निसेल

२०७९ कार्तिक २३, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 250 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । patibishwo@gmail.com हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार