रहर गरेर मात्रै हुन्न अष्ट्रेलिया कस्तो छ भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ !

रहर गरेर मात्रै हुन्न अष्ट्रेलिया कस्तो छ भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ ! सिडनी, अस्ट्रेलिया  :- नेपाल रास्ट्र बैंकमा..